Registrací na www.cestazazlatem.cz vyjadřuje účastník akce souhlas s pravidly akce a se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., rozšířeným o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 2016/680 (GDPR), o ochraně osobních údajů. Pravidla jsou k dispozici také na webových stránkách www.cestazazlatem.cz

 

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v Soutěži. Jedná se tudíž
 o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ,tedy jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa bydliště, které byly správci předány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR provozovatelem webu www.cestazazlatem.cz při odeslání účasti ve slosování, tedy při registraci do soutěže.

Nedílnou součástí soutěže a těchto pravidel soutěže je též zpracování osobních údajů výherců pro propagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z výběru výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele a na jeho komunikačních kanálech.

Pro případ výhry uděluje Účastník soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru.

 

Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat sám, příp. tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Účastníkům soutěže jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:


  právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

  právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
 
  právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 
  právo na omezení zpracování osobních údajů;
 
  právo na přenositelnost osobních údajů.
 
Účastníci soutěže se navíc mohou se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích.
 
V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci soutěže obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@woo.cz.
 
Všeobecné podmínky
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nevydané výhry propadají Pořadateli. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, jednostranně změnit či doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání včetně změny výher, a to tak, že změnu vyhlásí na výše uvedených webových stránkách akce, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.
 
Praha – Nové Město, World of Online s.r.o.