Základní ustanovení

Soutěž ‚‚Soutěž o investiční mince‘‘ bude probíhat na území České a Slovenské republiky v termínu od 15. 4. 2023 do 2. 11. 2023 – (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 

  • 2 x Stříbrná uncová investiční mince Český lev 2023;
  • 2 x Stříbrná uncová investiční mince Tolar – Česká republika 2023;
  • 2 x Stříbrná uncová investiční mince slovenský Orel 2023. 

2. Účast v soutěži je podmíněna hlasováním na adrese www.cestazazlatem.cz. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od World of Online, s.r.o.

3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

4.  Do soutěže budou zařazeny jen hlasy, které budou zaslány v průběhu konání soutěže. 

5. Cenu získá 6 soutěžících, kteří budou náhodně vylosováni porotou. Každý ze 6 výherců získá pouze 1x investiční minci.

 

Účast v soutěži

1. Účastník soutěže odešle svůj hlas vybranému hráči prostřednictvím webového formuláře na adrese www.cestazazlatem.cz, přičemž do formuláře vyplní svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, čímž získává nárok na zařazení do soutěže. 

2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže nebudou započítány. 

 

HODNOCENÍ: 

Výhru získá 6 soutěžících, které náhodně vylosuje porota. Do té doby je možné stále hlasovat. 

 

Kontaktování výherců:

1. Výherce bude informován prostřednictvím e-mailu pracovníkem World of Online, s.r.o. po skončení soutěže.

2. V případě, že soutěžící neuvede platnou e-mailovou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří odeslali hlas mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím psané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící Pořadateli odsouhlasením těchto podmínek uděluje souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou e-mailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jím blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která pomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo z hlasování vyloučit e-maily, které byly zjevně vytvořeny jednorázově za účelem manipulace s hlasy. E-mailové adresy, které byly v minulosti použity k manipulaci s hlasy, budou zablokovány a není možné z nich dále hlasovat. 

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na uvedenou adresu výhru odešle.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. 

8. Pořadatel je oprávněn Soutěž ve vážných a zcela zdůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výběr MVP hráče a pravidla
Soutěž o “Nejužitečnější hráč České Mincovny”

Cílem soutěže je zhodnocení výkonů hráčů a jejich přínosu pro tým v průběhu celého ročníku Tipsport MČR CS:GO 2023 a vybrání hráče, který nejvíce dopomohl svému týmu k vítězství.

Princip vyhlášení:

Po každém dílčím turnaji Tipsport CS:GO bude pořadatelem vybráno 10 hráčů, kteří měli největší pozitivní dopad na výsledky svého týmu. Diváci budou moci po určitou dobu hlasovat na webových stránkách www.cestazazlatem.cz. Po skončení veřejného hlasování proběhne hlasování odborné veřejnosti: zástupci tří aktuálně největších redakcí (momentálně by to byl eplayer, playzone a sazka.esport), AGK (asociace gamingových klubů) a ČAE (Česká Asociace Esportu). Hodnota hlasů veřejnosti je 50 %, hodnota hlasů odborné veřejnosti je 10 % na subjekt. Před finále Tipsport MČR CS:GO proběhne poslední kolo hlasování a následně hráč, který obdržel v celkovém součtu nejvíce hlasů za všechna čtyři hlasovací kola, získá na  brněnském finále v přímém přenosu vítěznou cenu pro Nejužitečnějšího hráče sezóny.

Příklad vyhodnocení výsledků:

Počet hlasů bude zveřejněn podle této předlohy:

Hráč 1 – 100 hlasů diváků + 3 hlasy odborné = 220 hlasů

Hráč 2 – 60 hlasů diváků + 1 hlas odborný = 100 hlasů

Hráč 3 – 40 hlasů diváků + 1 hlas odborný = 80 hlasů

(celkem hlasovalo 200 diváků, tedy 1 odborný hlas  = 40 hlasům)

Ochrana osobních údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoliv zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

 

Kde ukládáme vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím webových stránek, jsou směřovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

 

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá k tomu nezbytná opatření.

 

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost World of Online, s.r.o. se sídlem Voršilská 139/5, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 , IČ 06063071 používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti World of Online, s.r.o. předávány používáním této webové stránky. World of Online, s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. World of Online, s.r.o. může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 15.4.2023.

 

Správcem údajů je společnost World of Online, s.r.o. se sídlem Voršilská 139/5, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 , IČ 06063071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275458. Kontaktní e-mail info@woo.cz.

 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen “Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

 

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme nebo pravděpodobně máme.

Bližší informace najdete na webu pořadatele soutěže www.cestazazlatem.cz. PŘEČÍST